Přehled změn daní a pojistného - KPMG Česká republika (2023)

Přehled změn daní a pojistného - KPMG Česká republika (1)

Co nabídne vládní konsolidační balíček?

Co nabídne vládní konsolidační balíček?

 • 1000
 • sociální
 • Doma
 • Články a analýzy
 • Přehled změn daní a pojistného

Datum zveřejnění článku25. května 2023

9 minut čtení

Vládní koalice v polovině května představila sérii změn, jejichž cílem je zvýšit příjmy ze státního rozpočtu. Změny se dotknou většiny firem, pracovníků a podnikatelů. Nová pravidla by měla platit od 1. ledna 2024. Přinášíme přehled hlavních návrhů tak, jak vyplývají z prvních legislativních návrhů zveřejněných v rámci připomínkového řízení.

Korporační daň

Zvýšení daňové sazby

Nejdůležitější změnou pro právnické osoby je zvýšení běžné sazby daně z příjmu o dva procentní body19 %al21 %. Vláda v důsledku této změny očekává do roku 2025 roční navýšení státního rozpočtu o 22 miliard korun.


Omezení daňových odpočtů u vybraných výdajů

Co se týče povědomí o daňové zátěži, koalice navrhuje:

 • stanovení hranice pro stanovení vstupní ceny osobních automobilů pro podnikatelské účely ve výši 2 mil. Kč (odpisy ze vstupní ceny nad 2 mil. Kč by byly daňově neefektivní); v případě leasingu se omezení bude vztahovat na nájemce v podobě omezení odpočtu daně splátek nájemného, ​​a to celkem i za zdaňovací období,
 • zrušení odpočtu daně na nešumivé víno jako dárek do 500 Kč,
 • zastavit zadržování plateb za zkoušky potvrzující výsledky dalšího vzdělávání;
 • odstranění omezení přístupu k výdajům na vlastní stravování zaměstnanců a nezdanitelným stravenkám nad zákonem stanovený limit, zavedení mimořádných odpisů u elektromobilů pořízených v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2028;
 • zrušení daňové uznatelnosti výdajů u některých zaměstnaneckých benefitů poskytovaných formou nepeněžního plnění (např. příspěvky na kulturní akce, výlety, sportovní akce apod. zaměstnanců,
 • zrušení fiskální nemožnosti výdajů nad rámec příjmu v rezervách na uspokojení potřeb pracovníků a
 • zavedení mimořádných odpisů pro elektromobily pořízené v období od 1.1.2024 do 31.12.2028.

Daňový odpočet výdajů na výše uvedená plnění je nutné nově stanovit založením nároku na danou dávku v kolektivní smlouvě nebo pracovní smlouvě nebo vnitřním předpisem u zaměstnavatele.


Převod příjmů ze zahraničí

Vláda také navrhuje změny ve výpočtu toků příjmů ze zahraničí. Vláda navrhovanou novelou vypouští ty zavedenélimit 300 000 Kčpro informaci a zároveň navrhuje omezit informační povinnost na příjmy z licenčních poplatků a podílů na zisku. V praxi například již nebude nutné vykazovat výnosy ze služeb.

Daň z příjmů fyzických osob

Daňové zvýhodnění v případě prodloužení

Limity použitídaňová sazba 23 procent.měla by se snížit ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrného měsíčního platu. Při současné úrovni průměrné mzdy to znamená, že roční základ daně bude až1.451.664 CZKbude zdaněna sazbou daně 15 % a část základu daně, která tuto hodnotu přesáhne, bude podléhat sazbě 23 % (aktuální roční hranice, při jejímž překročení se uplatňuje vyšší sazba daně, je 1 935 552 Kč).

U příjmů plynoucích na základě smluv o provedení díla není uplatnění srážkové daně dle § 6 odst. 4 ZDP vázáno na pevnou částku.10.000 CZKjako tomu bylo doposud, ale tehdy na částku, která bude rozhodná pro účast smluvního zaměstnance na výkonu práce na základě nemocenského pojištění, tedy 25 % z průměru stanoveného ve mzdě Zvw.


Zrušení výjimky pro nepeněžní dávky

 • Zrušení osvobození nepeněžních plnění poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci a/nebo jeho rodinným příslušníkům (např. poskytnutí volného času, cestování, možnost nákupu zboží a služeb ve zdravotnickém zařízení, příspěvek na kulturní a sportovní akce, příspěvek na tištěné knihy atd.), což by také znamenalo, že by tato nepeněžní plnění byla znovu zdaněna stejně jako mzda, a tudíž by byly uvaleny odvody na sociální a zdravotní pojištění.
 • Odstranění výjimky pro stravenky přes hranice a zavedení stejného limitu osvobození jako u tzv. režimu fixních potravin. Dochází tedy ke sloučení zdanění doplňků stravy zaměstnanců, takže osvobození je omezeno na všechny druhy jídel poskytovaných za70 %horní hranice stravného při pracovní cestě v délce 5-12 hodin, která je aktuálně 107,10 Kč. Pro osvobození od stravování se navíc zavádí nová podmínka, a to, že přítomnost zaměstnance v práci během směny trvá minimálně 3 hodiny.


Odstranění některých slev a daňových dobropisů

 • zastavení zadržování poplatků spolku
 • ukončení vazby ke zkouškám ke zjištění výsledků středoškolského vzdělání
 • Slevu na manžela/manželku lze nově uplatnit pouze na druhého z manželů, kteří žijí s poplatníkem ve společné domácnosti a pečují o dítě do tří let věku, pokud roční hrubý příjem druhého z manželů nepřesáhne 68 000 Kč. Nový návrh zákona výslovně vymezuje, které příjmy do uvedeného příjmového limitu nespadají.
 • otrok a dani pro studenta α
 • sleva za umístění dítěte do MŠ, tzv. příspěvek na školku

Omezení výjimky pro prodej cenných papírů a podílů

Při splnění předepsaného časového testu pro prodej cenných papírů (tři roky) nebo podílů ve společnostech (pět let), příjem za40.000.000 CZKna poplatníka a za zdaňovací období, nikoli jako dříve celý příjem. Zdanitelný příjem se stanoví poměrně podle podílu seniora na celkových příjmech40.000.000 CZKcelkový osvobozený příjem. Náklady v souvislosti s příjmy nezdanitelnými, tedy kupní cenou cenných papírů nebo akcií, lze proti nákladům poměrně započíst. V případě cenných papírů a obchodních podílů nabytých do 31. 12. 2023 může poplatník namísto použití poměrné části k pořizovací ceně akcie nebo akcií použít poměrnou tržní hodnotu zjištěnou k 31. 12. 2023 v souladu s Oceněním nemovitostí. zák., jakož i náklady s tím spojené (např. platby za obchodování na trhu apod.) Tento proces má za cíl zajistit, aby od 1. ledna 2024 docházelo pouze ke zhodnocování cenných papírů a podílů, tzn. se po účinnosti novely stává předmětem daně z příjmů.

Jiný příjem

Je stanovena obecná hranice pro osvobození ostatních příjmů do výše50.000 CZKročně na poplatníka. Limit se vztahuje pouze na některé druhy jiných příjmů, jako jsou příjmy z volnočasových aktivit, dary nebo příjmy z loterií a hazardních her. Do výše uvedeného limitu bude možné osvobodit také např. kapitálové zisky při směně peněz z účtu v cizí měně, jejichž osvobození změnou zaniká.

Dary na Ukrajině

Novela prodlužuje platnost opatření souvisejících s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině stanovených zákonem č. 128/2022 Sb. také pro rok hodnocení 2023. Například 30% limity pro dary související s ozbrojenými konflikty a osvobozené dočasné ubytování zaměstnavatelů zůstávají v platnosti. V přechodném ustanovení se navrhuje do účinnosti změny již zdaněné přechodné ubytování vracet poplatníkovi jako přeplatek v rámci ročního zúčtování záloh nebo v rámci daňového přiznání.

Změny sociálního zabezpečení

Osobní

Obnovení zdravotního pojištění

(Video) Czech Tax System

Balíček obnovy obnovuje zdravotní pojištění placené pracovníky0,6 % z měsíčního základu daně(hrubá mzda). V současné době platí zdravotní pojištění pouze zaměstnavatel. Celkové sociální odvody zaměstnanců se proto od ledna 2024 zvýší7,1 %(místo 6,5 %).

Změny v prémiích u smluv o provedení práce

Novela zavádí dva nové limity účasti na nemocenském pojištění pro zaměstnance pracující na jednu nebo více pracovních smluv:

 • u všech dohod o provedení práce se zaměstnavatelem je stanoven první limit, tedy ve výši25 % průměrné mzdy(tedy aktuálně cca 10 080 Kč)?
 • druhý limit (vyšší) je definován pro vznik účasti na pojištění v případě více dohod o provedení práce s více zaměstnavateli, odpovídající40 % průměrné mzdy.

Po překročení tohoto limitu musí zaměstnavatel odvádět za zaměstnance pojistné na sociální pojištění na základě pracovní smlouvy. Stejné limity by měly platit i pro pojistné na zdravotní pojištění, protože povinnost přispívat je vázána na účast na nemocenském pojištění.

Na volné noze

Navrhuje se postupné zvyšování minimálního vyměřovacího základu pro sociální odvody pro OSVČ ze současných 25 % průměrné mzdy na40 % průměrné mzdy. Všech OSVČ se dotkne zvýšení procentní hranice pro základ daně při výpočtu pojistného ze současných 50 % na 55 % základu daně.

Daň z hazardu

Druhá sazba daně bude zvýšena oproti sazbě platné pro provozovatele vybraných hazardních her23 %al30 %.

Daň z nemovitosti

Koalice navrhuje zavést tzv. státní část daně z nemovitosti, která musí před uplatněním místní sazby odpovídat výši běžné daně. Nová daň se tedy bude skládat z části příjmů státního rozpočtu (státní daň) a části příjmů rozpočtů obcí (místní daň). Obce si ponechávají pravomoc ovlivnit výběr svého podílu na dani uplatněním sazby na místní daň. Koeficient je volitelný ve výši 0,5-5 (dnes 1,1-5). V případech, kdy obec dosud místní sazbu neuplatňovala a bude ji uplatňovat i nadále, změna zdvojnásobuje splatnou daň.

Protože se většina sazeb od roku 2010 nezměnila, budou také zavedenyautomatické využitíe daňové závazky pomocí míry inflace. Jeden je navržen na rok 2024, poté bude záviset na vývoji indexu spotřebitelských cen.

Očekává se, že tato opatření přinesou do státního rozpočtu již v prvním roce po účinnosti změny cca 9 mld. Kč. Změna se týká výpočtu srážky daně z nemovitosti za rok 2024, pokud změna nabude účinnosti 1. ledna 2024 (srážka daně z nemovitosti se počítá na základě událostí k prvnímu dni kalendářního roku).

Daň z přidané hodnoty

V rámci zjednodušení systému DPH je navržena velká reforma sazeb této daně: Sloučením dvou stávajících snížených sazeb DPH do sazby 12 % máme nyní „jen“ dvě sazby DPH12 % až 21 %. Očekává se tak snížení daňového zatížení základního zboží, jako jsou potraviny, bydlení a zdravotnické prostředky, přičemž vláda počítá s úsporou 6,3 mld. Kč pro občany této oblasti. Pojem „dostupné bydlení“ byl nedávno navržen pro sociální bydlení a zůstává se sníženou sazbou DPH (nově 12 %).

Vláda přitom plně navrhujeosvobození od DPHdodávka knih, tisku a elektroniky. V této souvislosti bude nově možné požádat Generální finanční ředitelství o závazné doporučení k potvrzení výjimky pro konkrétní dodání knih a dodání obdobných služeb. Snížená sazba DPH ve výši 12 % se vztahuje na časopisy a noviny.

Do základní sazby DPH by podle kabinetu měly být převedeny činnosti, které podle názoru vlády nemají prokázaný sociální nebo zdravotní význam, například ty, které byly zahrnuty do snížené sazby kvůli pandemii Covid nebo EET, jako je např. např. kadeřnický servis, opravy obuvi, sběr, svoz a skladování komunálního odpadu.

Spotřební daně

Vláda hlásá heslo „daňujeme zlo“ a v souladu s tímto přístupem navrhuje zvýšit spotřební daně na tabákové výrobky a alkohol a daně z hazardu. Podle odhadů toto navýšení přinese do státního rozpočtu více než 10 miliard Kč.

Jaký je další krok?

Připomínáme, že konsolidační balíček ve stávající podobě čeká na zařazení případných pozměňovacích návrhů z připomínkového řízení. Po schválení vládou začne Folketinget podle prvních informací zpracovávat příslušné pozměňovací návrhy do června. Vzhledem k veřejné debatě se očekává, že balíček již nebude nakupovat. Legislativní proces proto budeme nadále sledovat.

Kontaktujte naše odborníky

Náš daňový tým vám rád poskytne podrobnější informace:

Přímé daně

Ivana Stiburková, vrchní manažer

(Video) Novinky v IFRS 2021

Marie Marševková, vrchní poradce

Mirka Malá, vrchní poradce

Andrea Mudrová, poradce

Nepřímé daně

Tomáš Havel, vrchní manažer

Petra Němcová, vrchní poradce

(Video) The truth about working at KPMG revealed
Informuje o tom blog Petera Tomana

Partner, daňové poradenství

KPMG Česká republika

Profil|

|telefon

Příspěvek na blogu Jana Linharta

Partner, daňové poradenství

KPMG Česká republika

Profil|

|telefon

oznámení blogu Pavel Rochowanski

Partner, daňové poradenství

KPMG Česká republika

Profil|

|telefon

Příspěvek na blogu Pavla Gorela

Partner, zlato

KPMG Česká republika

Profil|

|telefon

Daňové poradenstvíDaňové poradenství Poskytujeme řešení, která vám pomohou snížit daňová rizika transakcí a snížit náklady. Poskytujeme řešení, která vám pomohou snížit daňová rizika transakcí a snížit náklady.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tuan Roob DDS

Last Updated: 26/06/2023

Views: 6235

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.